Correctie- en blokkeringsrecht rapporten ABP-SMO

  • Artikelen van advocaten

Correctie- en blokkeringsrecht rapporten ABP-SMOCorrectie- en blokkeringsrecht rapporten ABP-SMO
Let op! Het ABP geeft militaire oorlogs- en dienstslachtoffers tegenwoordig de gelegenheid om een rapport van een verzekeringsarts van het ABP-SMO te controleren op feitelijke onjuistheden (correctierecht) en vrij te geven voor de juridische besluitvorming (blokkeringsrecht).

Correctierecht
Na het gesprek met een verzekeringsarts van het ABP dat wordt gevoerd in verband met de (her)beoordeling van het recht op een militair invaliditeitspensioen (mip) ontvangt u tegenwoordig:

  • een schriftelijk verslag van hetgeen is besproken met de verzekeringsarts en
  • een “Registratieformulier correctierecht”.

Op het formulier kunt u invullen of u behoefte heeft om gebruik te maken van het correctierecht. Wanneer het antwoord “ja” is kunnen correctievoorstellen worden gedaan.

De specialisten van DLSA adviseren altijd gebruik te maken van het correctierecht. U kunt dit recht namelijk gebruiken om:

  1. feitelijke onjuistheden in de tekst te benoemen;
  2. onvolledige feiten aan te vullen;
  3. punten te benoemen die wel zijn besproken maar niet in het verslag zijn opgenomen en
  4. zaken te benoemen die in het gesprek niet aan de orde zijn gekomen, maar naar uw idee wel besproken hadden moeten worden.

Door zorgvuldig gebruik te maken van het correctierecht kan een discussie in de toekomst over wat er wel en niet is gezegd tijdens het gesprek met de arts worden voorkomen. Dit kan u veel leed besparen.

Blokkeringsrecht

Nadat uw correcties zijn beoordeeld en verwerkt in een rapport (waarin ook de conclusies van de verzekeringsarts worden opgeschreven) ontvangt u hiervan een concept. Bij dit concept is een brief gevoegd waarin staat dat het rapport is geblokkeerd en wordt u verzocht deze blokkade op te heffen.

Het geblokkeerd houden van een rapport heeft over het algemeen niet veel zin. Ook als u het niet eens bent met de conclusies van de verzekeringsarts is het weinig zinvol om het rapport te blokkeren. Wanneer het rapport geblokkeerd blijft kan er namelijk ook geen besluit worden genomen door het ABP over uw recht op een mip.

Wanneer u het niet eens bent met de conclusies van de verzekeringsarts van het ABP dan kunt u bezwaar maken tegen het besluit dat wordt genomen nadat het rapport definitief is. U heeft hiervoor zes weken de tijd vanaf het moment dat het ABP het besluit heeft verstuurd.

Een specialist van DLSA kan u helpen

Wanneer u zich afvraagt of u gebruik moet maken van het correctie- en/of blokkeringsrecht en/of wanneer u bezwaar wenst te maken tegen een besluit van het ABP, dan kunt altijd contact opnemen met DLSA. Wij kunnen u uitleggen welke zaken van belang zijn en welke mogelijkheden u heeft. Ook kunnen wij u helpen bij het benutten van deze mogelijkheden.

Algemene informatie

Titel Correctie- en blokkeringsrecht rapporten ABP-SMO
Publicatiedatum 30-03-2021